System ochrony pożarowej jest ważnym elementem każdych bloków mieszkalnych. Stosowanie systemów oddymiania klatek schodowych jest jedną z podstaw wymogów bezpieczeństwa ewakuacji, który zabezpiecza budynek przed zgubnym działaniem wysokiej temperatury, gazów i oparów.

Zobacz naszą ofertę dotyczącą systemów oddymiania klatek schodowych: https://www.gulajski.pl/systemy-oddymiania-klatek-schodowych/ Zachęcamy także do kontaktu z naszymi inżynierami systemów przeciwpożarowych: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 . Pomożemy, doradzimy i zamontujemy. Dla architektów mamy gotowe projekty naszych systemów ppoż.

Przepisy dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych
Przepisy dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych

Czym są systemy oddymiania klatek i dlaczego trzeba je stosować?

Prawidłowo rozmieszczone w całym pionie budynku rozwiązania tego typu wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców budynku w razie wystąpienia pożaru w bloku. System oddymiania klatek za zadanie ma odprowadzać dym oraz inne, szkodliwe dla zdrowia gazy, które wydzielają się z płonącego budynku. Klapy dymowe zmniejszają także oddziaływanie termiczne na blok mieszkalny, przez co chronią jego konstrukcję, a także nie dopuszczają do nadmiernego wzrostu temperatury. Systemy oddymiania klatek wpływają na bezpieczeństwo ewakuacji mieszkańców, ale też ratowników.

Oddymianie klatek schodowych to zespoły urządzeń i instalacji, które mają na celu usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych w przypadku pożaru w budynku. Ich zastosowanie jest wymagane w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Podczas pożaru dym i gorące powietrze gromadzą się w klatce schodowej, co utrudnia lub uniemożliwia skuteczną ewakuację osób znajdujących się w budynku. Rozwiązania ppoż. Firmy Gulajski pozwalają na szybkie usuwanie dymu i gorącego powietrza, co umożliwia bezpieczną ewakuację.

W systemach tych wyróżnia się trzy podstawowe elementy:

  • Wyloty dymowe – specjalne otwory w dachu klatki schodowej, przez które usuwany jest dym i gorące powietrze.
  • Wloty powietrzne – miejsca, przez które do klatki schodowej wprowadzane jest powietrze świeże.
  • Wentylatory – urządzenia, które zapewniają wymuszony przepływ powietrza w systemie oddymiania.

Takie systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymagane są w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku w przypadku pożaru. Ich skuteczność zależy od właściwego doboru i projektowania, a także od prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Podstawa prawna stosowania systemów oddymiania

Systemy oddymiające muszą działać sprawnie, by w razie zagrożenia spełniały swoją funkcję. Zarządca lub właściciel budynku odpowiada za terminowy przegląd klap oddymiających, więc powinien dbać o to, by przegląd klap i sprawdzanie ich stanu technicznego dokonywali specjaliści – minimum raz do roku. Aktem prawnym, który reguluję tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w rozdziale 4 § 15.1 zaznacza, że w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, musi być zastosowana ochrona przeciwpożarowa, która umożliwi im bezpieczną ewakuację, właśnie poprzez zamontowanie systemów oddymiających lub innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania w budynkach są przepisy techniczno-budowlane, w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021, poz. 296).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Zgodnie z tymi przepisami, systemy oddymiania należy stosować w budynkach o określonej kubaturze i przeznaczeniu, w których obowiązuje wymóg ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te wymagane są w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Stosowanie wentylacji grawitacyjnej w systemach oddymiania klatek schodowych jest dopuszczalne, o ile zapewnia ona skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej. Wentylacja grawitacyjna opiera się na naturalnym ruchu powietrza i wymaga odpowiedniego doboru i rozmieszczenia wlotów i wylotów powietrza, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

W przypadku stosowania systemów oddymiania w budynkach, należy pamiętać o konieczności przestrzegania wymagań dotyczących projektowania, montażu i eksploatacji systemów oddymiania, w celu zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

We wszystkich tych aspektach pomocni będą nasi inżynierowie, zapraszamy do kontaktu: https://www.gulajski.pl/kontakt/

Inne systemy ppoż stosowane wraz z systemami oddymiania klatek schodowych

Oprócz systemów oddymiania klatek schodowych, w budynkach stosuje się również inne systemy przeciwpożarowe, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru lub ograniczenie jego skutków w razie jego wystąpienia.

Automatyczne systemy gaśnicze – stosowane w pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru, takich jak magazyny, laboratoria czy centra danych. Są to systemy, które automatycznie uruchamiają urządzenia gaśnicze w momencie wykrycia pożaru.

Alarmy przeciwpożarowe – instalowane w całym budynku, informują o wykryciu pożaru, co pozwala na szybkie reagowanie i ewakuację.

Systemy przeciwpożarowe dla wentylacji – zapewniają oddzielne kanały wentylacyjne dla każdego pomieszczenia, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Oświetlenie awaryjne – zapewnia oświetlenie awaryjne w razie wyłączenia zasilania, co ułatwia ewakuację w przypadku pożaru.

Systemy detekcji dymu i czadu – wykrywają dym i gaz spalinowy, co pozwala na szybkie uruchomienie systemów alarmowych i ewakuacyjnych.

Wszystkie te systemy są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników w przypadku pożaru. W połączeniu ze sprawnie działającymi systemami oddymiania klatek schodowych, tworzą kompleksowy system przeciwpożarowy.

Klapy oddymiające przepisy

Klapy oddymiające są kluczowym elementem systemów oddymiania klatek schodowych, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach, zwłaszcza tych o większej wysokości. Klapy te umożliwiają odprowadzanie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych w przypadku pożaru, co ułatwia ewakuację osób znajdujących się w budynku.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, zarządca lub właściciel budynku jest odpowiedzialny za regularne przeglądy klap oddymiających. Przeglądy te powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku przez specjalistów, aby zapewnić, że klapy są w dobrym stanie technicznym i są w stanie skutecznie spełniać swoją funkcję w przypadku pożaru.

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania, w tym klap oddymiających, są przepisy techniczno-budowlane. W szczególności, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wentylacja klatki schodowej przepisy

Wentylacja klatki schodowej jest kluczowym elementem ochrony pożarowej w budynkach, a jej funkcjonowanie jest regulowane przez konkretne przepisy prawa. Zarządca lub właściciel budynku odpowiada za terminowy przegląd klap oddymiających, które są integralnym elementem systemu wentylacji. Przegląd tych elementów powinien być przeprowadzany co najmniej raz do roku przez specjalistów, co jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w rozdziale 4 § 15.1 zaznacza, że w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, musi być zastosowana ochrona przeciwpożarowa, która umożliwi im bezpieczną ewakuację, właśnie poprzez zamontowanie systemów oddymiających lub innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania w budynkach są przepisy techniczno-budowlane, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021, poz. 296) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Zgodnie z tymi przepisami, systemy oddymiania należy stosować w budynkach o określonej kubaturze i przeznaczeniu, w których obowiązuje wymóg ochrony przeciwpożarowej. Wymagane są w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.