System ochrony pożarowej jest ważnym elementem każdych bloków mieszkalnych. Stosowanie systemów oddymiania klatek schodowych jest jedną z podstaw wymogów bezpieczeństwa ewakuacji, który zabezpiecza budynek przed zgubnym działaniem wysokiej temperatury, gazów i oparów.

Zobacz naszą ofertę dotyczącą systemów oddymiania klatek schodowych: https://www.gulajski.pl/systemy-oddymiania-klatek-schodowych/ Zachęcamy także do kontaktu z naszymi inżynierami systemów przeciwpożarowych: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 . Pomożemy, doradzimy i zamontujemy. Dla architektów mamy gotowe projekty naszych systemów ppoż.

Przepisy dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych
Przepisy dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych

Czym są systemy oddymiania klatek i dlaczego trzeba je stosować?

Prawidłowo rozmieszczone w całym pionie budynku systemy oddymiania klatek schodowych wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców budynku w razie wystąpienia pożaru w bloku. System oddymiania klatek za zadanie ma odprowadzać dym oraz inne, szkodliwe dla zdrowia gazy, które wydzielają się z płonącego budynku. Klapy dymowe zmniejszają także oddziaływanie termiczne na blok mieszkalny, przez co chronią jego konstrukcję, a także nie dopuszczają do nadmiernego wzrostu temperatury. Systemy oddymiania klatek wpływają na bezpieczeństwo ewakuacji mieszkańców, ale też ratowników.

Systemy oddymiania klatek schodowych to zespoły urządzeń i instalacji, które mają na celu usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych w przypadku pożaru w budynku. Ich zastosowanie jest wymagane w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Podczas pożaru dym i gorące powietrze gromadzą się w klatce schodowej, co utrudnia lub uniemożliwia skuteczną ewakuację osób znajdujących się w budynku. Systemy oddymiania klatek schodowych pozwalają na szybkie usuwanie dymu i gorącego powietrza, co umożliwia bezpieczną ewakuację.

W systemie oddymiania klatek schodowych wyróżnia się trzy podstawowe elementy:

  • Wyloty dymowe – specjalne otwory w dachu klatki schodowej, przez które usuwany jest dym i gorące powietrze.
  • Wloty powietrzne – miejsca, przez które do klatki schodowej wprowadzane jest powietrze świeże.
  • Wentylatory – urządzenia, które zapewniają wymuszony przepływ powietrza w systemie oddymiania.

Systemy oddymiania klatek schodowych są wymagane w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku w przypadku pożaru. Ich skuteczność zależy od właściwego doboru i projektowania, a także od prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Podstawa prawna stosowania systemów oddymiania

Systemy oddymiające muszą działać sprawnie, by w razie zagrożenia spełniały swoją funkcję. Zarządca lub właściciel budynku odpowiada za terminowy przegląd klap oddymiających, więc powinien dbać o to, by przegląd klap i sprawdzanie ich stanu technicznego dokonywali specjaliści – minimum raz do roku. Aktem prawnym, który reguluję tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w rozdziale 4 § 15.1 zaznacza, że w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, musi być zastosowana ochrona przeciwpożarowa, która umożliwi im bezpieczną ewakuację, właśnie poprzez zamontowanie systemów oddymiających lub innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania w budynkach są przepisy techniczno-budowlane, w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021, poz. 296).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Zgodnie z tymi przepisami, systemy oddymiania należy stosować w budynkach o określonej kubaturze i przeznaczeniu, w których obowiązuje wymóg ochrony przeciwpożarowej. Systemy oddymiania klatek schodowych są wymagane w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Stosowanie wentylacji grawitacyjnej w systemach oddymiania klatek schodowych jest dopuszczalne, o ile zapewnia ona skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej. Wentylacja grawitacyjna opiera się na naturalnym ruchu powietrza i wymaga odpowiedniego doboru i rozmieszczenia wlotów i wylotów powietrza, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

W przypadku stosowania systemów oddymiania w budynkach, należy pamiętać o konieczności przestrzegania wymagań dotyczących projektowania, montażu i eksploatacji systemów oddymiania, w celu zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

We wszystkich tych aspektach pomocni będą nasi inżynierowie, zapraszamy do kontaktu: https://www.gulajski.pl/kontakt/

Inne systemy ppoż stosowane wraz z systemami oddymiania klatek schodowych

Oprócz systemów oddymiania klatek schodowych, w budynkach stosuje się również inne systemy przeciwpożarowe, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru lub ograniczenie jego skutków w razie jego wystąpienia.

Automatyczne systemy gaśnicze – stosowane w pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru, takich jak magazyny, laboratoria czy centra danych. Są to systemy, które automatycznie uruchamiają urządzenia gaśnicze w momencie wykrycia pożaru.

Alarmy przeciwpożarowe – instalowane w całym budynku, informują o wykryciu pożaru, co pozwala na szybkie reagowanie i ewakuację.

Systemy przeciwpożarowe dla wentylacji – zapewniają oddzielne kanały wentylacyjne dla każdego pomieszczenia, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Oświetlenie awaryjne – zapewnia oświetlenie awaryjne w razie wyłączenia zasilania, co ułatwia ewakuację w przypadku pożaru.

Systemy detekcji dymu i czadu – wykrywają dym i gaz spalinowy, co pozwala na szybkie uruchomienie systemów alarmowych i ewakuacyjnych.

Wszystkie te systemy są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników w przypadku pożaru. W połączeniu ze sprawnie działającymi systemami oddymiania klatek schodowych, tworzą kompleksowy system przeciwpożarowy.

Skip to content