System ochrony pożarowej jest ważnym elementem każdych bloków mieszkalnych. Stosowanie systemów oddymiania klatek schodowych jest jedną z podstaw wymogów bezpieczeństwa ewakuacji, który zabezpiecza budynek przed zgubnym działaniem wysokiej temperatury, gazów i oparów.

Zobacz naszą ofertę dotyczącą systemów oddymiania klatek schodowych: https://www.gulajski.pl/systemy-oddymiania-klatek-schodowych/ Zachęcamy także do kontaktu z naszymi inżynierami systemów przeciwpożarowych: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 . Pomożemy, doradzimy i zamontujemy. Dla architektów mamy gotowe projekty naszych systemów ppoż.

Czym są systemy oddymiania klatek i dlaczego trzeba je stosować?

Prawidłowo rozmieszczone w całym pionie budynku rozwiązania tego typu wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców budynku w razie wystąpienia pożaru w bloku. System oddymiania klatek za zadanie ma odprowadzać dym oraz inne, szkodliwe dla zdrowia gazy, które wydzielają się z płonącego budynku. Klapy dymowe zmniejszają także oddziaływanie termiczne na blok mieszkalny, przez co chronią jego konstrukcję, a także nie dopuszczają do nadmiernego wzrostu temperatury. Systemy oddymiania klatek wpływają na bezpieczeństwo ewakuacji mieszkańców, ale też ratowników.

Oddymianie klatek schodowych to zespoły urządzeń i instalacji, które mają na celu usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych w przypadku pożaru w budynku. Ich zastosowanie jest wymagane w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Podczas pożaru dym i gorące powietrze gromadzą się w klatce schodowej, co utrudnia lub uniemożliwia skuteczną ewakuację osób znajdujących się w budynku. Rozwiązania ppoż. Firmy Gulajski pozwalają na szybkie usuwanie dymu i gorącego powietrza, co umożliwia bezpieczną ewakuację.

W systemach tych wyróżnia się trzy podstawowe elementy:

 • Wyloty dymowe – specjalne otwory w dachu klatki schodowej, przez które usuwany jest dym i gorące powietrze.
 • Wloty powietrzne – miejsca, przez które do klatki schodowej wprowadzane jest powietrze świeże.
 • Wentylatory – urządzenia, które zapewniają wymuszony przepływ powietrza w systemie oddymiania.

Takie systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymagane są w budynkach wysokich, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku w przypadku pożaru. Ich skuteczność zależy od właściwego doboru i projektowania, a także od prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Oddymianie klatki schodowej przepisy

Systemy oddymiające muszą działać sprawnie, by w razie zagrożenia spełniały swoją funkcję. Zarządca lub właściciel budynku odpowiada za terminowy przegląd klap oddymiających, więc powinien dbać o to, by przegląd klap i sprawdzanie ich stanu technicznego dokonywali specjaliści – minimum raz do roku. Aktem prawnym, który reguluję tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w rozdziale 4 § 15.1 zaznacza, że w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, musi być zastosowana ochrona przeciwpożarowa, która umożliwi im bezpieczną ewakuację, właśnie poprzez zamontowanie systemów oddymiających lub innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

Podstawa prawna – obowiązujące przepisy

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania w budynkach są przepisy techniczno-budowlane, w szczególności:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021, poz. 296).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Zgodnie z tymi przepisami, systemy oddymiania należy stosować w budynkach o określonej kubaturze i przeznaczeniu, w których obowiązuje wymóg ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te wymagane są w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne. Stosowanie wentylacji grawitacyjnej w systemach oddymiania klatek schodowych jest dopuszczalne, o ile zapewnia ona skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej. Wentylacja grawitacyjna opiera się na naturalnym ruchu powietrza i wymaga odpowiedniego doboru i rozmieszczenia wlotów i wylotów powietrza, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

W przypadku stosowania systemów oddymiania w budynkach, należy pamiętać o konieczności przestrzegania wymagań dotyczących projektowania, montażu i eksploatacji systemów oddymiania, w celu zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

AspektSzczegóły
Podstawa PrawnaZadania dla systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym instalacji wentylacji pożarowej, wynikają z krajowych przepisów techniczno-budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Cele Systemów OddymianiaZapewnienie warunków na klatce schodowej, aby osoby mogły bezpiecznie opuścić budynek lub zostać uratowane.
Wymogi PrawneSystemy oddymiania lub różnicowania ciśnienia powinny być uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.
Zmiany w Przepisach (od 2018)Złagodzenie wymogów stosowania systemów oddymiania w niektórych typach budynków, np. niskich budynkach użytkowych.
Wybór SystemuZależny od wielu czynników, w tym kosztów i specyfikacji budynku. Systemy różnicowania ciśnienia są droższe, ale zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa.
Konfiguracja SystemówObejmuje urządzenia takie jak klapy dymowe, centrala sterująca, zasilacze systemu, otwory napływu powietrza kompensacyjnego i nawiew mechaniczny.
Błędy w WykonaniuNiewłaściwa ilość i rozmieszczenie detektorów dymu, brak automatycznego otwarcia otworu napływu powietrza kompensacyjnego.
Dopuszczenie do Użytkowania i NadzórWymagane są odpowiednie próby i badania, potwierdzające prawidłowość działania systemów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku.
Podstawowe informacje dotyczące przepisów i praktyk związanych z systemami oddymiania klatek schodowych w budynkach w Polsce
Oddymianie klatki schodowej przepisy prawo budowlane
Oddymianie klatki schodowej przepisy prawo budowlane

Oddymianie klatki schodowej warunki techniczne

Zgodnie z § 246 Warunków Technicznych, klatki schodowe muszą być wyposażone w systemy zapobiegające zadymieniu lub automatyczne urządzenia do oddymiania, aktywowane przez detektory dymu. Ponadto, klatki schodowe powinny być wyposażone w drzwi dymoszczelne, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z § 207 Warunków Technicznych, klatki schodowe muszą spełniać określone standardy bezpieczeństwa. Obejmuje to umożliwienie bezpiecznego opuszczenia budynku lub pozostania w bezpiecznym miejscu do czasu przeprowadzenia akcji ratunkowej.

Systemy oddymiania w klatkach schodowych są kluczowym elementem wyposażenia w wielu wielopiętrowych budynkach. Ich obecność i funkcjonowanie są regulowane przez krajowe przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Cele funkcjonowania zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym systemów oddymiania klatek schodowych, zostały określone w § 207 Warunków Technicznych. Kluczowe jest spełnienie wymagań określonych w tym paragrafie, zwłaszcza w zakresie ochrony dróg ewakuacyjnych. Chodzi o stworzenie warunków, które umożliwiają bezpieczne opuszczenie budynku lub pozostanie w bezpiecznym miejscu do czasu akcji ratunkowej.

W świetle tych wymagań, systemy oddymiania klatek schodowych powinny być automatycznie aktywowane przez system wykrywania dymu.

Inne systemy ppoż stosowane wraz z systemami oddymiania klatek schodowych

Oprócz systemów oddymiania klatek schodowych, w budynkach stosuje się również inne systemy przeciwpożarowe, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru lub ograniczenie jego skutków w razie jego wystąpienia.

 • Automatyczne systemy gaśnicze – stosowane w pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru, takich jak magazyny, laboratoria czy centra danych. Są to systemy, które automatycznie uruchamiają urządzenia gaśnicze w momencie wykrycia pożaru.
 • Alarmy przeciwpożarowe – instalowane w całym budynku, informują o wykryciu pożaru, co pozwala na szybkie reagowanie i ewakuację.
 • Systemy przeciwpożarowe dla wentylacji – zapewniają oddzielne kanały wentylacyjne dla każdego pomieszczenia, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.
 • Oświetlenie awaryjne – zapewnia oświetlenie awaryjne w razie wyłączenia zasilania, co ułatwia ewakuację w przypadku pożaru.
 • Systemy detekcji dymu i czadu – wykrywają dym i gaz spalinowy, co pozwala na szybkie uruchomienie systemów alarmowych i ewakuacyjnych.

Systemy przeciwpożarowe stosowane wraz z systemami oddymiania klatek schodowych:

Typ SystemuOpis
Automatyczne Systemy GaśniczeStosowane w pomieszczeniach o wysokim ryzyku pożaru, takich jak magazyny, laboratoria, centra danych. Automatycznie uruchamiają urządzenia gaśnicze przy wykryciu pożaru.
Alarmy PrzeciwpożaroweInstalowane w całym budynku, informują o wykryciu pożaru, umożliwiając szybką reakcję i ewakuację.
Systemy Przeciwpożarowe dla WentylacjiZapewniają oddzielne kanały wentylacyjne dla każdego pomieszczenia, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.
Oświetlenie AwaryjneZapewnia oświetlenie w razie wyłączenia zasilania, ułatwiając ewakuację w przypadku pożaru.
Systemy Detekcji Dymu i CzaduWykrywają dym i gaz spalinowy, umożliwiając szybkie uruchomienie systemów alarmowych i ewakuacyjnych.
Systemy przeciwpożarowe stosowane wraz z systemami oddymiania klatek schodowych

Te systemy, w połączeniu ze sprawnie działającymi systemami oddymiania klatek schodowych, tworzą kompleksowy system przeciwpożarowy, zapewniający bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników w przypadku pożaru. Kluczowe jest regularne przeglądy i konserwacja tych systemów, aby zapewnić ich skuteczność i niezawodność.

Wszystkie te systemy są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników w przypadku pożaru. W połączeniu ze sprawnie działającymi systemami oddymiania klatek schodowych, tworzą kompleksowy system przeciwpożarowy.

Klapy oddymiające przepisy

Klapy oddymiające są kluczowym elementem systemów oddymiania klatek schodowych, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach, zwłaszcza tych o większej wysokości. Klapy te umożliwiają odprowadzanie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych w przypadku pożaru, co ułatwia ewakuację osób znajdujących się w budynku.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, zarządca lub właściciel budynku jest odpowiedzialny za regularne przeglądy klap oddymiających. Przeglądy te powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku przez specjalistów, aby zapewnić, że klapy są w dobrym stanie technicznym i są w stanie skutecznie spełniać swoją funkcję w przypadku pożaru. Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania, w tym klap oddymiających, są przepisy techniczno-budowlane. W szczególności, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie są przepisy przeciwpożarowe dotyczące schodów na klatkach schodowych?

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące schodów są istotną częścią bezpieczeństwa budynku. Obejmują one różne aspekty, takie jak wymiary, materiały, umiejscowienie oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych punktów, które zazwyczaj są uwzględniane w przepisach:

 1. Szerokość i liczba schodów: Schody na beton muszą być wystarczająco szerokie, aby umożliwić bezpieczną ewakuację osób z budynku. W zależności od przeznaczenia budynku i liczby osób, które mogą się w nim znajdować, wymagana może być określona minimalna szerokość schodów.
 2. Materiały odpornie na ogień: Materiały użyte do budowy schodów powinny być niepalne lub trudnopalne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
 3. Oznakowanie i oświetlenie: Schody powinny być wyraźnie oznakowane i odpowiednio oświetlone, aby w przypadku awarii prądu lub zadymienia były łatwo widoczne i dostępne.
 4. Balustrady i poręcze: Balustrady i poręcze są wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza w sytuacjach ewakuacyjnych.
 5. Drogi ewakuacyjne: Schody często pełnią funkcję głównych dróg ewakuacyjnych, dlatego muszą być zawsze dostępne i niezablokowane.
 6. Odporność na obciążenia: Schody muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymać obciążenia wynikające z intensywnego użytkowania podczas ewakuacji.
 7. Odstępy między stopniami: Wysokość i głębokość stopni powinny być dostosowane tak, aby zapewnić bezpieczne i wygodne korzystanie.
 8. Zabezpieczenia przeciwpoślizgowe: Powierzchnie schodów powinny być wyposażone w zabezpieczenia przeciwpoślizgowe, aby zapobiec wypadkom.
 9. Regularne kontrole i konserwacja: Schody powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane, aby zapewnić ich ciągłą sprawność i bezpieczeństwo.
 10. Zgodność z lokalnymi przepisami: Przepisy mogą się różnić w zależności od lokalizacji, dlatego ważne jest, aby projekt i wykonanie schodów były zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Pamiętaj, że te punkty są ogólnymi wytycznymi i mogą różnić się w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju czy regionie. Zawsze warto skonsultować się z lokalnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi, aby uzyskać dokładne informacje.

Wentylacja klatki schodowej przepisy

Wentylacja klatki schodowej jest kluczowym elementem ochrony pożarowej w budynkach, a jej funkcjonowanie jest regulowane przez konkretne przepisy prawa. Zarządca lub właściciel budynku odpowiada za terminowy przegląd klap oddymiających, które są integralnym elementem systemu wentylacji. Przegląd tych elementów powinien być przeprowadzany co najmniej raz do roku przez specjalistów, co jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w rozdziale 4 § 15.1 zaznacza, że w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, musi być zastosowana ochrona przeciwpożarowa, która umożliwi im bezpieczną ewakuację, właśnie poprzez zamontowanie systemów oddymiających lub innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

Podstawą prawną stosowania systemów oddymiania w budynkach są przepisy techniczno-budowlane, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021, poz. 296) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Zgodnie z tymi przepisami, systemy oddymiania należy stosować w budynkach o określonej kubaturze i przeznaczeniu, w których obowiązuje wymóg ochrony przeciwpożarowej. Wymagane są w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, w których klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Jakie są przepisy przeciwpożarowe dotyczące utrzymania czystości na klatkach schodowych?

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące utrzymania czystości na klatkach schodowych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach. Chociaż szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od kraju i lokalnych przepisów, istnieją pewne ogólne zasady, które są powszechnie stosowane:

 1. Zakaz blokowania dróg ewakuacyjnych: Klatki schodowe, jako kluczowe drogi ewakuacyjne, muszą być zawsze wolne od wszelkich przeszkód. Oznacza to, że nie wolno na nich składować przedmiotów, które mogłyby utrudnić ewakuację w przypadku pożaru.
 2. Usuwanie materiałów łatwopalnych: Na klatkach schodowych nie powinno się przechowywać materiałów łatwopalnych, takich jak kartony, papier, tkaniny, czy śmieci, które mogą stanowić dodatkowe źródło pożaru lub przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.
 3. Regularne sprzątanie: Regularne sprzątanie klatek schodowych jest ważne, aby unikać gromadzenia się kurzu i innych materiałów, które mogą być łatwopalne lub przyczyniać się do powstawania przeszkód.
 4. Dobre oświetlenie: Zapewnienie dobrego oświetlenia na klatkach schodowych jest ważne nie tylko dla bezpieczeństwa użytkowania, ale także ułatwia utrzymanie czystości i identyfikację potencjalnych zagrożeń.
 5. Zakaz palenia: Palenie na klatkach schodowych powinno być ściśle zabronione, ponieważ stanowi bezpośrednie zagrożenie pożarowe.
 6. Systemy alarmowe i gaśnicze: Regularne kontrole i konserwacja systemów przeciwpożarowych, takich jak alarmy i gaśnice, są niezbędne, a ich dostępność nie powinna być utrudniona przez nieporządek.
 7. Informowanie mieszkańców: Mieszkańcy budynku powinni być regularnie informowani o zasadach dotyczących utrzymania czystości i porządku na klatkach schodowych oraz o konsekwencjach ich nieprzestrzegania.
 8. Inspekcje i egzekwowanie przepisów: Regularne inspekcje przez odpowiednie służby mogą być przeprowadzane w celu zapewnienia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Utrzymaniem czystości na klatkach schodowych i innych obszarach wspólnot mieszkaniowych oferuje Firma Clean Master ze Śląska. Pełna oferta znajduje się tutaj: https://www.sprzatanie.e-slask.eu/sprzatanie-wspolnot-mieszkaniowych/ Firma Clean Master specjalizuje się w kompleksowym utrzymaniu czystości na terenach zewnętrznych wspólnot mieszkaniowych w różnych miastach Śląska, takich jak Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice, i Częstochowa. Oferują szeroki zakres usług, dostosowanych do potrzeb zarówno dużych, jak i małych posesji.

Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski