Ogólne warunki sprzedaży

Firma „GULAJSKI” Rafał Gulajski

 1. Ogólne warunki zakupów Firmy „GULAJSKI” Rafał Gulajski z siedzibą w Kopienicy mają zastosowanie do mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych od dnia ………………………….między Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „GULAJSKI” Rafał Gulajski z siedzibą w Kopienicy a Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zwani dalej „Klientami/ Kupującymi”.
 2. Ogólne warunki zakupów Firmy „GULAJSKI” Rafał Gulajski z siedzibą w Kopienicy nie mają zastosowania do Klienta/Kupującego – konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do Kupujących/ Klientów – konsumentów ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny.
 3. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w Ogólnych warunkach zakupów Firmy „GULAJSKI” Rafał Gulajski z siedzibą w Kopienicy oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem muszą zostać potwierdzone pisemnie lub elektronicznie.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży/dostawy towaru między Sprzedawcą a Kupującym następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia, na podstawie oferty przedstawionej mu przez Sprzedawcę i jej potwierdzenia przez Sprzedawcę oraz pod warunkiem wpłacenia w terminie przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości ustalonej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Ogólne warunki zakupów Firmy „GULAJSKI” Rafał Gulajski uznaje się za przyjęte przez Klienta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia u Sprzedawcy.
 6. W wyniku zawarcia umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru oraz montażu (jeśli umowa przewidywała usługę montażu), a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie.
 7. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia Sprzedawcy jest oferta Sprzedawcy, obowiązująca w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenie wskazane w ofercie są wyrażone w kwotach netto i w kwotach brutto.
 8. Ceny wskazane w ofercie Sprzedawcy obejmują cenę sprzedaży towaru oraz ewentualnie koszt montażu zamówionych towarów, pod warunkiem iż przewiduje taką możliwość oferta Sprzedawcy. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu lub z siedziby Sprzedawcy, podkonstrukcji pod podstawy, ocieplenia i obróbek dekarskich podstaw.
 9. Zapłata ceny za towar następuje w ten sposób, że w terminie do 14 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości ustalonej przez Strony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata nastąpi na podstawie faktury Pro Forma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres emailowy, podany przez Klienta w zamówieniu. Zapłata zaliczki winna być dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze Pro Forma, ze wskazaniem tytułu płatności.
 10. Pozostała część ceny będzie płatna gotówką Sprzedawcy albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wydaniem Kupującemu zakupionego przez niego towaru, bądź po wydaniu Kupującemu towaru i jego zamontowaniu (jeśli umowa przewidywała usługę montażu) na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli wydanie towaru Kupującego następuje etapami, to zapłata za towar następuje na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę, zgodnie z protokołami odbioru montażu lub potwierdzeniami odbioru towaru.
 11. Jeśli Umowa przewiduje usługę montażu, Klient przystąpi do odbioru towaru wraz z jego montażem w dniu zakończenia montażu przez Sprzedawcę. Obowiązkiem Kupującego jest dokonanie odbioru towaru, po jego zamontowaniu przez Sprzedawcę. W przypadku braku uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego do odbioru, Sprzedawca może sporządzić protokół odbioru, co będzie oznaczało dokonanie odbioru towaru wraz z jego montażem przez Klienta i dostarczy go na adres siedziby Klienta, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
 12. Klient potwierdzi w formie pisemnej lub elektronicznej Sprzedawcy gotowość do montażu towaru. Do potwierdzenia Klient dołączy zdjęcia z budowy potwierdzające fakt gotowości do montażu. W przypadku jednak braku gotowego frontu robót, z winy Kupującego, który uniemożliwia Sprzedawcy montaż towaru, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami dojazdu monterów (1,20zł netto + Vat za 1km) oraz obciąży kosztami ich wynagrodzeń, kosztami dostawy towaru (wg faktury z firmy transportowej), oraz innymi wynikłymi z tego tytułu uzasadnionymi kosztami.
 13. Towar do czasu zapłaty pełnej ceny Sprzedawcy przez Klienta stanowi własność Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca uprawniony jest także do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.
 15. Jeśli strony nie ustalą innych warunków odebrania towaru przez Klienta (np. odbiór osobisty), Sprzedawca wedle własnego wyboru albo dostarczy towar Klientowi własnym transportem albo zleci go przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju, do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu..
 16. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi lub spedytorowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 17. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 18. W przypadku gdy Kupujący ma odebrać towar od Sprzedawcy (odbiór osobisty), Strony ustalają termin jego odbioru, jednak odbiór towaru przez Kupującego nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania od Sprzedawcy informacji o jego gotowości do wydania towaru. Powyższa zasada nie ma zastosowania, gdy towar został zamówiony przez Klienta wraz z montażem.
 19. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ustalany każdorazowo przez Strony, w ramach terminu określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Przed zaplanowanym montażem towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – datę i godzinę montażu towaru. Na czas montażu, Kupujący udostępni nieodpłatnie Sprzedawcy podłączenie do prądu 230V oraz bezpieczny front robót, pozwalający podjęcie prac Sprzedawcy.
 20. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego mu towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego mu towaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Kupujących – Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zostaje wyłączona.
 21. W przypadku siły wyższej lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru i jego montażu, a w szczególności w przypadku wystąpienia temperatury powyżej 30 C lub poniżej 0 C, oblodzenia dachu, obfitych opadów atmosferycznych, wstrzymania robót na placu budowy przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty, wiatry przekraczające 6 m/s, brak przygotowanego frontu robót, wówczas termin zrealizowania zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 22. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Oceń tą stronę: page