Ogólne warunki transportu i przechowywania produktów

 1. Materiał podczas transportu powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i bezpośrednim wpływem zmiennych warunków atmosferycznych (wilgoć, deszcz, śnieg).
 2. Transport odkrytym samochodem bez odpowiedniego zabezpieczenia towaru jest niedopuszczalny, zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych (opady deszczu, śniegu i dużej wilgotności).
 3. W przypadku zawilgocenia elementów aluminiowych, stalowych w transporcie należy go bezwarunkowo wysuszyć przed składowaniem .
 4. Podczas rozładunku i załadunku należy zachować szczególną ostrożność. Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
  ZABRONIONE JEST : rzucanie elementami, ciągnięcie elementów, jednopunktowe podnoszenie szczególnie długich elementów, które mogą ulec zniekształceniu. Należy zapewnić transport na dach nie powodujący uszkodzeń.
 5. Rozładunek i załadunek ręczny powinien być przeprowadzony przez odpowiednią liczbę osób zapewniając odpowiednią liczbę punktów podparcia nie powodując odkształceń wyprofilowanych blach i profili. Przesuwanie arkuszy po sobie lub po podłożu grozi powstaniem uszkodzeń powłok antykorozyjnych i pozostawienie zarysowań.
 6. Profile wykonane z blach ocynkowanych zaraz po dostarczeniu na budowę należy składować w taki sposób aby pomiędzy arkuszami były wsunięte przekładki umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza.
 7. Produkty przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć i odpowiedni sposób zabezpieczyć. Profile wykonane z blach ocynkowanych w przypadku dłuższego składowania należy pokryć warstwą oleju i składować zgodnie z pkt. 6
 8. Podczas składowania dostarczonego towaru (paczek, palet) należ przestrzegać następujących zasad: palety, paczki powinny być składowane w suchym wentylowanym miejscu; należy je układać w taki sposób, aby woda deszczowa, która dostała się między elementy mogła łatwo spłynąć, palety, paczki należy składować w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu, w przypadku elementów pokrytych folią nie należy składować ich dłużej oraz nie należy ich narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych – powoduje trudności w usunięciu folii.
 9. Dostarczony towar, szczególnie elementy sterowania, siłowniki i inne akcesoria elektryczne powinny być przechowywany w pomieszczeniach czystych, suchych i przewiewnych. Należy zabezpieczyć je przed nagłymi zmianami temperatur i wilgocią. Zalecane jest zachowanie minimalnej bezpiecznej, odległość od podłoża celem zapewnienia izolacji od wilgoci i cyrkulacji powietrza.
 10. Zaleca się składowanie i transport towaru na jednej warstwie nie piętrując poszczególnych palet z towarem. Niedopuszczalne jest składowanie materiału jeden na drugim. Może to powodować uszkodzenie poszczególnych elementów.
 11. Podczas montażu należy osłonić wyroby ocynkowane przed złymi warunkami atmosferycznymi. Nie należy narażać powierzchni ocynkowanej na działanie piasku, uderzenia elementami twardymi, tarcia ich powierzchni, opiłków, iskier, substancji żrących itp.
 12. Po zakończeniu montażu należy bezwzględnie oczyścić powierzchnię profili aluminiowych, stalowych, czy płyt poliwęglanowych z opiłków, wkrętów i innych zanieczyszczeń.
 13. Nie przestrzeganie powyższych zasad może skutkować uszkodzeniem warstwy ocynku, zarysowaniem profili i powstaniem w ciągu kilku dni korozji, wykwitów, przebarwień , czyli w przypadku blach ocynkowanych białych, luźno związanych z podłożem warstw, nie stanowiących i zabezpieczenia przed korozją
 14. Ewentualne reklamacje spowodowane niezgodnym z niniejszą instrukcją transportowaniem oraz składowaniem produktów nie będą uwzględniane.
Oceń tą stronę: page