Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

1.Współadministratorami Pani/Pana danych jest:

Pierwszy współadministrator: Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Drugi współadministrator: OWD TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr. KRS: 0000713976, NIP: 645-255-44-21.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:

– Pierwszy z Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego. Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów kontaktując się z którymkolwiek z nich

– Każdy ze Współadministratorów odpowiada za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych, a Pierwszy współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych.

2. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy. Z współadministratorami można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica lub email: monika@gulajski.pl lub osobiście w siedzibie współadministratorów.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO), jeśli występuje

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. B (dot. klientów)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)

W przypadku ofert i zapytań, które nie doszły do realizacji przez okres 6 miesięcy.

W przypadku umów i realizacji – przez okres 5 lat od wystawienia faktury końcowej zgodnie z przepisami księgowymi lub przez okres rękojmi i gwarancji.

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zależności od tego który z okresów będzie dłuższy.

Potrzeba kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia i realizacji umowy i obsługi posprzedażowej

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia gwarancji

Potrzeba kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników/ współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas prowadzenia innej wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postepowania

Zgodnie z art. 222 Kodeksu Pracy – w przypadku pracowników

Formularz kontaktowy na stronie www

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Obsługa zapytań, przygotowanie ofert

Przetwarzanie plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookie, administrator uzyska zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. W takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez kliknięcie opcji ”Zmień zgody cookies”

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi-pracownikami i współpracownikami oraz praktykantami

Art. 6 ust.1 a,b,c oraz f RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10 letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 roku, a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Dane z PPK przechowujemy przez okres 4 lat.

Rozpowszechnianie wizerunku na podstawie zgody prawnoautorskiej

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się dłuższe terminy.

4. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością współadministratorzy będą ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

– Organom państwowym lub innym podmiotom upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa

– Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: poradnie medycyny pracy, Zewnętrzne Biuro Rachunkowe i Księgowe, zewnętrzna służba BHP, podmiot zarządzający stroną internetową, firmy ubezpieczeniowe- ubezpieczenia grupowe, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych -PPK, Poczta Polska, firmy kurierskie, zewnętrzny serwis IT, Firmy ubezpieczeniowe oraz windykacyjne, adwokatom i radcom prawnym.

– klientom lub ich przedstawicielom, hotelom, dostawcom, kontrahenci, podwykonawcy

– W przypadku kandydatów do pracy – portalom internetowym zamieszczającym ogłoszenia o pracę

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez współadministratorów, przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– usunięcia swoich danych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych,

– przenoszenia swoich danych – jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO)

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeżeli podstawą prawna ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12-23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez współadministratorów, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Konieczność podawania swoich danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, zleceń, wykonania oferty oraz rozliczenia prowadzonej działalności przez współadministratorów z wymogów prawa. Oznacza to że jeśli chcesz zakupić oferowane przez nas produkty i usługi, zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7. Przekazanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski\UE\Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników/współpracowników, jak również pracowników/współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

Oceń tą stronę: page