Gwarancja

Szanowny Kliencie.

Dziękujemy za dokonanie zakupu Naszych produktów. Gwarantujemy wysoką jakość, i rzetelność naszych usług. Staramy się aby każdy element naszej produkcji był dopracowany a nasze usługi charakteryzowały się wysoką kulturą ich wykonania. Na każdy produkt proponowany Państwu udzielamy 36 miesięcznej gwarancji. Z uwagi na wyspecjalizowany zakres produkcyjny indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. Każda Gwarancja może zostać wydłużona na czas określony. Jeżeli jest to niezbędne w Twoim przypadku, zgłoś to naszemu sprzedawcy.

Cieszymy się z Waszego wyboru i zapraszamy do współpracy.

Wypis z karty gwarancyjnej

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu na sprzedawany przez niego towar (dalej zwany także jako wyrób)
  36 miesięcy gwarancji. Gwarancja obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od dnia,
  kiedy towar został Kupującemu wydany lub zamontowany (jeśli w ramach umowy sprzedaży między
  Sprzedawcą a Kupującym był przewidziany montaż towaru).
 2. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, z tytułu normalnego zużycia towaru oraz towar uszkodzony mechanicznie, a w szczególności uszkodzony poprzez:
  1. naprawę lub dokonanie zmian, przeróbek konstrukcyjnych w towarze, w tym na skutek nieprawidłowego jego montażu, demontażu lub jakichkolwiek jego elementów,
  2. eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta,
  3. działanie na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi,
  4. niewłaściwe przechowywanie,
  5. niestosowanie się do instrukcji konserwacji, jak również używanie nieodpowiednich produktów, czyszczących niepolecanych przez producenta oraz nieprawidłowe czyszczenie,
  6. używanie towaru w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem,
  7. działanie czynników zewnętrznych (uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych powstałych pod wpływem czynników innych niż naturalne), na które Sprzedawca nie ma wpływu, działanie specyficznych warunków cieplno-wilgotnościowych, powodujących pojawienie się kondensatu pary wodnej, uszkodzeń na towarze wywołanych przez nadzwyczajne zjawiska pogodowe jak silny wiatr, oberwanie chmury (deszcz o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, ustalonym przez IMiGW), gradobicie,
  8. spadające sople lub śnieg z wyższego dachu, nie podlega gwarancji.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych w wyniku:
  1. wchodzenia na wyrób, opierania o niego rusztowań, drabinek i itp., składowania na towarze innych materiałów, czy mocowania do niego innych elementów.
  2. nie usunięcia niezwłocznie śniegu z powierzchni towaru, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej wynosi co najmniej 10 cm,
  3. nie zamknięcia towaru, w przypadku wystąpienia wiatru wiejącego z prędkością przekraczającą 40km/h,
  4. podłączenia akcesoria elektrycznych do wyrobu, przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień,
  5. otwarcia wyrobu w przypadku występowania oblodzenia i zaśnieżenia,
  6. narażenia siłownika elektrycznego oraz innych akcesoria na działanie deszczu, śniegu, wilgoci, pyłu, itp.
  7. pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia (blaknięcie, utlenianie)
  8. części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba że wystąpiła w nich wada fabryczna
  9. uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z procesami produkcyjnymi i działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej bliskości, w którym to urządzenia zostały zamontowane
  10. zabrudzeń komór poliwęglanu pyłami lub drobinami lub cząstkami, których średnica efektywna ziaren jest mniejsza niż 50 μm
  11. kondensacji pary wodnej wewnątrz komór poliwęglanu w trakcie eksploatacji
 4. Ponadto, producent zaleca aby produkty po ich otwarciu natychmiast były zamykane, nie mogą pozostać w pozycji otwartej. Podczas otwierania produktu należy ją przytrzymywać za pochwyt tak, aby nie dopuścić do samoczynnego otwarcia.
 5. Towary nie są elementami antywłamaniowymi.
 6. Producent zaleca aby wyroby myć nie rzadziej niż raz na pół roku, a przy większym niż normalnie zanieczyszczeniu środowiska nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Podczas mycia towaru należy stosować się do następujących zaleceń producenta:
  1. do mycia należy używać letniego, wodnego roztworu zwykłego płynu do mycia lub łagodnego mydła, po myciu osuszyć szmatką,
  2. nie wolno używać do czyszczenia ostrych narzędzi,
  3. unikać kontaktu powierzchni zabezpieczonych filtrem UV z izopropanolem lub glikolem,
  4. unikać stosowania materiałów szorstkich oraz środków o silnym odczynie alkalicznym,
  5. nie wolno stosować benzenu, benzyny, acetonu,
  6. nie wolno myć nagrzanych wyrobów, wystawionych na działanie słońca lub wysokich temperatur,
  7. ogólnie zaleca się we wszystkich przypadkach testowanie środków czyszczących na próbkach wyrobu.
 7. Kupujący jest zobowiązany zbadać towar w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju oraz do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia. W przypadku stwierdzenia wady w towarze należy niezwłocznie zabezpieczyć uszkodzony/wadliwy towar tak, aby wada/uszkodzenie nie postępowały. W przypadku nie zabezpieczenia w odpowiedni sposób wadliwego towaru, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z tego powodu wszelkie zniszczenia i nie mogą one być one przedmiotem roszczeń.
 8. Jeżeli Kupujący nie dokona badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo, gdy po zbadaniu Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostałoby przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.
 9. W razie wykrycia wady Kupujący powiadomi Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o wadliwym towarze. Zawiadomienie powinno być dokonane na formularzu (zgłoszenie reklamacyjne) i wysłane drogą elektroniczną na adres gulajski@gulajski.pl, bądź też listem poleconym na adres: Firma Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica wraz ze zdjęciami wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej www.gulajski.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokołu reklamacyjnego) oraz dołączenie zdjęć wszystkich wadliwych towarów w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.
 10. W razie uchybienia terminu zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru na zasadach opisanych powyżej albo w sytuacji braku dołączonych do protokołu reklamacyjnego zdjęć wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób przez Klienta, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedawcy. Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego, pod warunkiem iż wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Usunięcie wad towarów może nastąpić, na obszarze obowiązywania gwarancji i według uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji wadliwego poprzez naprawę towaru, wymianę towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy. Wykonanie przez Sprzedawcę powyższych obowiązków wyczerpuje jego odpowiedzialność za wady towaru z jakiegokolwiek tytułu.
 11. W razie otrzymania przez Kupującego skutecznego powiadomienia o wadzie towaru, na zasadach opisanych powyżej, Sprzedawca wskaże Kupującemu miejsce naprawy wadliwego towaru lub wymiany na towar wolny od wad. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej w miejscu montażu wadliwego towaru jest zapewnienie przez uprawnionego z gwarancji bezpiecznego frontu robót. Jeżeli naprawa towaru lub jego wymiana na wolny od wad ma być wykonana poza miejscem ujawnienia wady, Kupujący zapewni i zabezpieczy wadliwy towar w opakowanie zapewniające bezpieczeństwo w transporcie i dostarczy go do Sprzedawcy.
 12. Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji towaru obciążają w całości Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności, czym powoduje wyrządzenie Sprzedającemu szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.
 13. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono mu prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom.
 14. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego mu towaru.
 15. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad towarów względem Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Kupujących – Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wyłączona.
Oceń tą stronę: page