Wstęp

Prawo budowlane jest zbiorem przepisów regulujących kwestie związane z budową, remontem oraz użytkowaniem obiektów budowlanych. Jednym z kluczowych aspektów tych regulacji jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tych obiektów oraz ochrona środowiska. Dlatego właśnie prawo to nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli technicznych.

Kontrole te mają na celu weryfikację stanu technicznego budynku, jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. W przypadku większości budynków, takich jak domy jednorodzinne, mieszkania czy biura, kontrole powinny być przeprowadzane co rok. Dodatkowo, co pięć lat, obiekt powinien przechodzić bardziej szczegółową inspekcję, która oceni jego ogólny stan oraz ewentualne potrzeby remontowe.

Jednakże obiekty wielkopowierzchniowe, takie jak centra handlowe, hale produkcyjne czy magazyny, ze względu na ich rozmiar i specyfikę, podlegają bardziej rygorystycznym kontrolom. Oprócz standardowej kontroli co pięć lat, przeprowadza się w nich dodatkowe okresowe kontrole co pół roku. Jest to związane z większym ryzykiem, jakie niosą za sobą takie obiekty – zarówno dla osób w nich przebywających, jak i dla otoczenia.

Regularne kontrole budynków są nie tylko obowiązkiem, ale i korzyścią dla właścicieli. Dzięki nim można w porę wykryć ewentualne usterki czy uszkodzenia i zapobiec poważniejszym awariom czy wypadkom. Ponadto, dbałość o stan techniczny obiektu wpływa korzystnie na jego wartość rynkową oraz komfort użytkowania.

Komu zlecić przegląd ppoż. ?

Przeglądy techniczne budynków i ich instalacji to kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo i funkcjonalność obiektów. Ze względu na ich specyfikę i potencjalne ryzyko, przeglądy te muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Ustawa Prawo budowlane jest głównym dokumentem regulującym kwestie związane z budownictwem w Polsce. Zgodnie z jej przepisami, przegląd techniczny może być wykonany tylko przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Te uprawnienia są przyznawane po spełnieniu określonych wymagań, takich jak ukończenie odpowiednich studiów, zdobycie doświadczenia w danej dziedzinie oraz zdanie egzaminu państwowego.

Przykładowo, jeśli chodzi o instalacje elektryczne, ich kontrola wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego osoba przeprowadzająca przegląd musi posiadać kwalifikacje do wykonywania nadzoru nad sieciami energetycznymi. To gwarantuje, że kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, a ewentualne nieprawidłowości zostaną szybko wykryte.

Podobnie jest w przypadku przewodów kominowych. Ich kontrola jest niezwykle ważna, gdyż od ich stanu technicznego zależy bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dlatego przegląd tych elementów może być przeprowadzony tylko przez specjalistę posiadającego tytuł zawodowy mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba taka posiada nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w zakresie kontroli i konserwacji kominów.

Odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są gwarancją profesjonalizmu i rzetelności przeprowadzanych przeglądów. Dzięki temu właściciele i użytkownicy budynków mogą być pewni, że ich obiekty są bezpieczne i spełniają wszystkie obowiązujące normy.

Półroczne kontrole w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

Kontrola techniczna budynków jest niezbędnym elementem dbałości o ich bezpieczeństwo oraz funkcjonalność. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, ze względu na ich specyfikę i potencjalne ryzyko, prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców szczególne obowiązki.

Co najmniej raz na pół roku, dokładniej mówiąc w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, musi zostać przeprowadzony przegląd techniczny. Głównym celem takiej kontroli jest ocena stanu technicznego elementów budynku narażonych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak opady, wiatr, śnieg na dachu czy zmienne temperatury. W szczególności chodzi o te części obiektu, które są narażone na zużycie, korozję czy uszkodzenia mechaniczne.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska. To kluczowe, by zapewnić, że budynek nie wpływa negatywnie na otoczenie, nie zanieczyszcza powietrza, wody czy gleby. Kontrolowane są także instalacje gazowe oraz przewody kominowe – zarówno te służące odprowadzaniu dymu i spalin, jak i te zapewniające odpowiednią wentylację budynku.

Obiekty, które podlegają półrocznym kontrolom, to przede wszystkim te o dużej powierzchni. Konkretnie chodzi o budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz obiekty budowlane, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m².

Po przeprowadzeniu kontroli, kontroler ma obowiązek poinformować odpowiedni organ o jej wynikach. W ten sposób zapewnia się, że wszelkie nieprawidłowości zostaną szybko wykryte i usunięte, a budynek będzie bezpieczny dla jego użytkowników oraz otoczenia. Regularne kontrole są więc nie tylko obowiązkiem, ale i gwarancją bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności ekologicznej właścicieli i zarządców obiektów.

Elementy badane podczas kontroli

W okresie jesieni, kiedy zbliża się zimowe ochłodzenie i zwiększone opady, kluczowe jest skupienie się na tych elementach budynku, które są narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

 1. Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych – to pierwsza linia obrony budynku przed czynnikami zewnętrznymi. Sprawdzenie ich stanu pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń czy nieszczelności, które mogą prowadzić do przecieków czy strat cieplnych.
 2. Elementy ścian – filary, gzymsy, balustrady, loggie i balkony są narażone na działanie wiatru, deszczu czy śniegu. Ich regularna kontrola pozwala na wykrycie pęknięć, korozji czy innych uszkodzeń.
 3. Urządzenia przymocowane do ścian – takie jak lampy, klimatyzatory czy anteny, muszą być solidnie przymocowane, by nie stanowiły zagrożenia w przypadku silnych wiatrów czy opadów.
 4. Elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie – rynny, spusty oraz inne elementy odprowadzające wodę muszą być sprawne, by zapobiec zalaniu budynku czy uszkodzeniu fundamentów.
 5. Pokrycia dachowe i elementy przymocowane do dachu – dach jest kluczowym elementem ochrony budynku. Jego kontrola pozwala na wykrycie ewentualnych nieszczelności czy uszkodzeń. Konieczna jest szczegółowa kontrola takich elementów jak świetliki dachowe, wyłazy dachowe, klapy dymowe.
 6. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – ich prawidłowe działanie jest kluczowe dla komfortu mieszkańców, a także bezpieczeństwa (np. uniknięcie wycieków gazu czy przegrzania).
 7. Urządzenia ochrony przeciwpożarowej – detektory dymu, okna dymowe, klapy dymowe, gaśnice czy hydranty muszą być sprawne, by w razie pożaru zapewnić szybką i skuteczną interwencję. Należy pamiętać o sprawdzeniu szczelności zbiorników ppoż. stanowiących element systemów przeciwpożarowych.
 8. Instalacja kanalizacyjna – jej kontrola pozwala na wykrycie ewentualnych zatorów czy wycieków, które mogą prowadzić do zalania budynku czy zanieczyszczenia środowiska.
 9. Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku – muszą być szczelne, by zapobiec stratom cieplnym oraz przedostawaniu się do wnętrza budynku wilgoci czy szkodników.

Dokładne ocenianie stanu technicznego co 5 lat

Kontrole przeprowadzane co 5 lat w obiektach wielkopowierzchniowych mają znacznie szerszy zakres niż te realizowane co pół roku. Mają one na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku, ale również ocenę jego estetyki oraz funkcjonalności.

Podczas pięcioletnich przeglądów szczególną uwagę zwraca się na instalację elektryczną oraz piorunochronną. Te elementy są kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno osób przebywających w budynku, jak i samej konstrukcji. W przypadku awarii mogą one bowiem prowadzić do poważnych wypadków, takich jak pożary czy porażenia prądem.

Specjaliści dokładnie analizują również stan ścian zewnętrznych, oceniając ich wytrzymałość, izolacyjność oraz estetykę. Sprawdzane są mocowania urządzeń na ścianach i dachu, co ma na celu zapewnienie, że są one odpowiednio zabezpieczone przed wypadkami czy działaniem czynników atmosferycznych. Badaniu podlegają także elementy odwodnienia, które zapewniają prawidłowe odprowadzenie wody z dachu oraz pokrycie dachowe, które chroni budynek przed opadami i wpływem promieniowania UV.

Kolejnym ważnym aspektem kontroli są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ich prawidłowe działanie jest kluczowe dla komfortu użytkowników oraz bezpieczeństwa budynku. Sprawdzane są również urządzenia przeciwpożarowe, które mają na celu zapobieganie i skuteczne zwalczanie ewentualnych pożarów. Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku są również poddawane dokładnej analizie.

Przeprowadzenie kontroli pięcioletniej w danym półroczu zwalnia właściciela lub zarządcę z obowiązku przeprowadzenia w tym samym okresie kontroli półrocznej. Jednakże kolejna kontrola półroczna w następnym terminie (np. do 30 listopada) musi zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu systemowi kontrol, obiekty wielkopowierzchniowe są pod stałym nadzorem, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Dokumentacja po przeglądowa

Dokumentacja związana z obiektem budowlanym odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania i utrzymania nieruchomości. Zapewnia ona pełny obraz historii obiektu, jego stanu technicznego oraz wszystkich przeprowadzonych prac konserwacyjnych, remontowych i kontrolnych. Dzięki temu możliwe jest skuteczne planowanie przyszłych działań oraz reagowanie na ewentualne nieprawidłowości.

Książka obiektu budowlanego stanowi centralny element tej dokumentacji. To w niej gromadzone są wszystkie informacje dotyczące budynku, począwszy od momentu jego powstania aż po bieżące działania związane z jego eksploatacją. Warto dokładnie przyjrzeć się jej zawartości:

 1. Oceny i ekspertyzy stanu technicznego – to dokumenty sporządzane przez specjalistów, które opisują aktualny stan obiektu, wskazują ewentualne usterki, rekomendują konieczne prace remontowe czy konserwacyjne.
 2. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego – są to oficjalne zapisy przeprowadzonych przeglądów technicznych, które potwierdzają, że budynek spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy.
 3. Dokumentacja techniczna budowy – zawiera informacje na temat użytych materiałów, technologii oraz metod budowy. Może być niezbędna w przypadku planowania remontów czy rozbudowy obiektu.
 4. Plany projektowe – to graficzne przedstawienie budynku, które pokazuje jego układ, funkcje poszczególnych pomieszczeń oraz rozmieszczenie instalacji.
 5. Dokumentacja powykonawcza – jest to zbiór dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania prac budowlanych, remontowych czy konserwacyjnych. Zawiera ona m.in. protokoły odbioru, gwarancje na użyte materiały czy potwierdzenia kwalifikacji wykonawców.

Właściciel czy zarządca obiektu ma obowiązek dbać o aktualność i kompletność książki obiektu budowlanego. W przypadku kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie organy, musi ona być natychmiast udostępniona. Dzięki temu możliwe jest szybkie potwierdzenie, że budynek jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla jego użytkowników czy otoczenia.

Podsumowanie artykułu

Prawo budowlane w Polsce nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek regularnych kontroli technicznych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony środowiska. Kontrole te różnią się w zależności od rodzaju obiektu – standardowe budynki wymagają przeglądów co rok, natomiast obiekty wielkopowierzchniowe podlegają dodatkowym kontrolom co pół roku.

Przeglądy techniczne muszą być przeprowadzane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, które są przyznawane po spełnieniu określonych wymagań. Właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego, w której gromadzona jest dokumentacja związana z budynkiem, w tym oceny, protokoły z kontroli, dokumentacja techniczna oraz plany projektowe. Regularne kontrole i właściwa dokumentacja są kluczem do utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym, co przekłada się na bezpieczeństwo jego użytkowników oraz wartość rynkową nieruchomości.

Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski