Wstęp

Systemy ochrony przeciwogniowej i wywiewu dymu odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w budynkach komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych. Są one kluczowym elementem każdego planu bezpieczeństwa, a ich znaczenie nie może być niedocenione.

Głównym celem systemów ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie wybuchowi pożarów oraz ich zwalczanie, gdy już do nich dojdzie. W tym celu wykorzystuje się różne technologie, takie jak czujniki dymu, klapy dymowe, systemy gaśnicze (np. gaśnice, systemy sprinklerowe), a także zaawansowane systemy alarmowe. Te systemy są zaprojektowane tak, aby wykrywać oznaki pożaru jak najwcześniej, umożliwiając szybką reakcję i minimalizowanie potencjalnych szkód.

Systemy wywiewu dymu są równie ważne, ponieważ dym jest jednym z głównych czynników zagrażających życiu podczas pożaru. Dym może szybko zasłonić widoczność, utrudniając ewakuację, a także jest niebezpieczny do wdychania. Systemy wywiewu dymu są zaprojektowane tak, aby skierować dym z budynku na zewnątrz, co pomaga utrzymać czyste drogi ewakuacyjne i minimalizuje ryzyko zatrucia dymem.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Rodzaje systemów ochrony przeciwogniowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej można podzielić na kilka typów, w zależności od używanego medium gaszącego:

 1. Systemy gaszenia wodą – działają poprzez rozpylanie wody bezpośrednio na ogień. Są wysoce efektywne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia lub gdzie wymagane jest schłodzenie obiektu.
 2. Systemy gaszenia mgłą wodną – wykorzystują technologię mgły wodnej do rozdrobnienia kropli wody na cząsteczki o średnicy mniejszej niż 50 µm. Przy wysokich temperaturach te cząsteczki szybko parują, co jednocześnie chłodzi gaszone obiekty i wypiera tlen w pobliżu źródła ognia.
 3. Systemy gaszenia pianą – działają poprzez odcięcie źródła ognia od dostawu tlenu, pokrywając lub wypełniając płonący obiekt pianą.
 4. Systemy gaszenia gazem – działanie tych systemów polega na wypieraniu tlenu z gaszonej przestrzeni i/lub przerywaniu chemicznej reakcji spalania.
 5. Systemy gaszenia proszkiem – działanie tych systemów polega na wykorzystaniu anty-katalizującego efektu proszku gaszącego.

Systemy wywiewu dymu (SO), zwane również systemami kontroli dymu, są niezbędnym elementem projektowania budynku w celu ochrony ludzi i mienia w przypadku pożaru. To skomplikowane technicznie, ale kluczowe systemy, które obejmują szereg różnych komponentów i technik.

Podstawowym celem SO jest usunięcie dymu i ciepła z pomieszczeń w razie pożaru. Dym, będący jednym z najgroźniejszych aspektów pożaru, jest nie tylko toksyczny, ale również znacząco ogranicza widoczność, co może utrudniać ewakuację i działania straży pożarnej. Usunięcie dymu z pomieszczenia nie tylko umożliwia bezpieczne i skuteczne oddychanie, ale także zwiększa widoczność, umożliwiając szybszą ewakuację i umożliwiając strażakom skuteczniejsze zwalczanie pożaru.

SO działają na zasadzie tworzenia różnicy ciśnienia między obszarami, z których dym ma zostać usunięty, a przyległymi obszarami. To różnicowanie ciśnienia powoduje przepływ powietrza z obszarów o wyższym ciśnieniu do obszarów o niższym ciśnieniu, w efekcie „wyciągając” dym z obszaru pożaru. W celu zastąpienia dymu strumieniem świeżego powietrza, system SO zawiera zarówno wentylatory wywiewne, które usuwają dym, jak i wentylatory nawiewne, które dostarczają świeże powietrze.

Wiele systemów SO jest wyposażonych w inteligentne czujniki dymu i temperatury, które w przypadku wykrycia pożaru aktywują system. Wykorzystują one zaawansowane algorytmy do określenia optymalnej ścieżki dla przepływu dymu, minimalizując jego wpływ na budynek i jego mieszkańców.

W zależności od zastosowania, systemy SO mogą być zaprojektowane do działań lokalnych, tzn. usuwania dymu z konkretnego pomieszczenia, lub do zastosowań ogólnych, czyli usuwania dymu z całego budynku. Może to obejmować korzystanie z naturalnej wentylacji, jak okna lub otwory w dachu, lub mechanicznej, jak wentylatory.

Dodatkowo, wiele SO jest zaprojektowanych do współpracy z innymi systemami ochrony przeciwpożarowej, takimi jak systemy detekcji pożaru, systemy alarmowe, systemy rozpylania wody i inne, aby zapewnić skoordynowane i skuteczne działanie w przypadku pożaru.

Systemy wywiewu dymu są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców, a ich projektowanie, instalacja i konserwacja powinny być przeprowadzane przez specjalistów zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi normami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Systemy wywiewu dymu

Systemy wywiewu dymu są zaprojektowane do usuwania gazów pożarowych (dymu) z pomieszczeń i zastępowania ich strumieniem świeżego powietrza, aby skompensować różnicę ciśnienia powstałą podczas pożaru i zapewnić możliwość oddychania. Systemy wywiewu dymu można podzielić na:

 1. Systemy grawitacyjne
 2. Systemy mechaniczne
 3. Systemy mieszane
 4. Systemy nadciśnieniowe

Gdzie powinny być stosowane systemy ochrony przeciwogniowej?

Systemy ochrony przeciwpożarowej są niezwykle istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz chronieniu mienia w obiektach, gdzie przebywają ludzie i przechowywane są produkty ich pracy. Szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na obiekty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów i terenów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, szczególnie istotne jest zastosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej w takich obiektach jak:

 • Budynki mieszkalne: Wszystkie budynki, w których ludzie zamieszkują na stałe lub czasowo, wymagają odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej. Dzieje się tak z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz konieczność ochrony mienia.
 • Budynki użyteczności publicznej: Szpitale, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, centra handlowe i inne tego typu miejsca, gdzie przebywają ludzie, wymagają skutecznych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 • Zakłady pracy i obiekty przemysłowe: Wszelkie miejsca, gdzie prowadzone są procesy produkcyjne, magazynowanie materiałów czy przechowywanie produktów, powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.
 • Obiekty użyteczności publicznej na terenach o dużym natężeniu ruchu ludzi: Miejsca takie jak dworce kolejowe, lotniska, centra sportowe czy parki rozrywki, ze względu na duże skupiska ludzi, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
 • Obiekty kultu religijnego: Kościoły, meczety, synagogi i inne obiekty sakralne, które przyciągają wiernych i odwiedzających, powinny również spełniać odpowiednie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wszystkie te obiekty wymagają odpowiedniej analizy ryzyka pożarowego oraz odpowiednich systemów ochrony przeciwpożarowej, takich jak alarmy pożarowe, systemy gaśnicze, drogi ewakuacyjne, a także odpowiednio wykwalifikowany personel przeciwpożarowy.

Ponadto, stosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej w innych obiektach, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu, również jest bardzo ważne, aby minimalizować ryzyko wystąpienia pożarów i zapewnić odpowiednie środki zaradcze w przypadku ich wystąpienia. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe powinno być priorytetem we wszystkich miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe.

Jak projektować system ochrony przeciwogniowej? Co należy mieć na uwadze?

Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej jest kluczowym elementem budowy bezpiecznego budynku i powinno być prowadzone równolegle z projektowaniem samej konstrukcji oraz innych systemów wewnętrznych. Integracja tych aspektów pozwala na efektywne zaplanowanie i wdrożenie środków ochrony przeciwpożarowej.

Poniżej kilka kluczowych kroków, które powinny być uwzględnione podczas projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej:

 • Analiza ryzyka pożarowego: Na początku procesu projektowania należy przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka pożarowego, uwzględniając charakterystykę budynku, rodzaj działalności w nim prowadzonej oraz potencjalne zagrożenia pożarowe. Pozwoli to na określenie najbardziej odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wybór odpowiednich systemów: Na podstawie analizy ryzyka należy dobrać odpowiednie systemy ochrony przeciwpożarowej, takie jak systemy gaśnicze (np. sprinklery, hydranty wewnętrzne), systemy detekcji pożarowej (alarmy, czujniki dymu, czujniki temperatury) oraz systemy ewakuacyjne (znaki drogowe, oświetlenie ewakuacyjne).
 • Integracja z innymi systemami: System przeciwpożarowy powinien być zintegrowany z innymi systemami wewnętrznymi budynku, takimi jak systemy alarmowe, oświetleniowe, wentylacyjne czy zarządzania budynkiem. Współdziałanie tych systemów pozwala na szybką reakcję na zagrożenia pożarowe i zminimalizowanie szkód.
 • Urządzenia sygnalizacyjne: W odpowiednich miejscach w budynku powinny być zamontowane urządzenia sygnalizacyjne, takie jak alarmy dźwiękowe i wizualne, które będą wskazywać na ryzyko pożaru oraz informować ludzi o konieczności natychmiastowej ewakuacji.
 • Dostosowanie do typu budynku: Systemy ochrony przeciwpożarowej powinny być dostosowane do konkretnego typu budynku, jego przeznaczenia i charakterystyki. Na przykład, wymagania bezpieczeństwa w budynku mieszkalnym będą się różnić od budynku przemysłowego czy publicznego.
 • Lokalizacja alarmów przeciwpożarowych: W każdej części budynku powinien być co najmniej jeden alarm przeciwpożarowy. Dzięki temu w przypadku pożaru, informacja o zagrożeniu będzie szybko rozpowszechniona, umożliwiając ludziom na czasowe opuszczenie budynku.
 • Szkolenia i instrukcje: Ważnym elementem zapewnienia skuteczności systemów ochrony przeciwpożarowej jest odpowiednie przeszkolenie personelu i mieszkańców budynku w zakresie postępowania w przypadku pożaru. Wszyscy powinni znać procedury ewakuacyjne i wiedzieć, jak reagować na alarmy pożarowe.

Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej powinno być holistycznym podejściem uwzględniającym specyfikę budynku i jego użytkowników. Zapewnienie odpowiednich urządzeń sygnalizacyjnych, integracja z innymi systemami i dostosowanie do konkretnych potrzeb są kluczowymi czynnikami w tworzeniu skutecznego i bezpiecznego systemu przeciwpożarowego.

Jak wybrać odpowiedniego instalatora systemów ochrony przeciwogniowej?

Instalacja systemów ochrony przeciwpożarowej jest procesem, który wymaga przestrzegania pewnych zasad, podobnie jak w przypadku innych instalacji wewnętrznych. Proces ten zaczyna się od projektu, a następnie przechodzi do etapu instalacji. Istnieją pewne powszechne błędy projektowe, które doświadczony instalator może zauważyć, takie jak:

 1. Nieodpowiednie ustawienie poziomu dźwięku podczas wyboru urządzeń alarmowych.
 2. Brak synchronizacji elementów alarmowych (dźwiękowych i wizualnych) działających w tym samym pomieszczeniu.
 3. Wybór urządzeń alarmowych kategorii A (wewnętrznych) do użytku na zewnątrz, oparty wyłącznie na stopniu ochrony przed dostępem i czynnikami zewnętrznymi IP (International Protection Rating lub Ingress Protection Rating).
 4. Urządzenia alarmowe powinny pokrywać całe pomieszczenie.
 5. Brak sygnalizacji optycznej w pomieszczeniach, w których sygnalizacja akustyczna jest niewystarczająca.

Aby uniknąć tych błędów, instalator systemów ochrony przeciwpożarowej musi być osobą doświadczoną w realizacji instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych. W Polsce przepisy nie określają konkretnych wymagań, które musi spełniać instalator.

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która może Ci pomóc w tym procesie, polecamy skontaktować się z Firmą Gulajski. Są to doświadczeni specjaliści, którzy zajmują się realizacją projektów na zaawansowane instalacje przeciwpożarowe. Ich usługi obejmują kompleksowe projektowanie instalacji PPOŻ, uwzględniając warunki panujące w konkretnym obiekcie. Wszystkie ich projekty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i dostarczane z pełną dokumentacją i stosownymi certyfikatami. Więcej informacji na temat ich usług można znaleźć na ich stronie internetowej: Firma Gulajski.

Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski