Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica lub email: monika@gulajski.pl

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia a także wysyłki towaru.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.

  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.