Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica lub email: monika@gulajski.pl

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– obsługi zapytań, które trafiają poprzez formularz kontaktowy ze strony: www.gulajski.pl;

– przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia;

– kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług,

– obsługi logistycznej zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, które dostarczą Twoje zamówienie lub korespondencję z nim związaną.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby współpracujące z Firmą Gulajski. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.

  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.