Godziny otwarcia
Godziny otwarcia Pn - Pt: 07:00 - 15:00
Adres
Adres ul. 1-go Maja 7e,
42-674 Kopienica

Przepisy dotyczące klap dymowych oraz klap oddymiających

Poniżej przedstawiamy wykaz ustaw, rozporządzeń i norm w oparciu o które należy wykonać projekt systemu oddymiania np. klatek schodowych.

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( J. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (J. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. 2005 Nr 225, poz. 1934).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 Nr 215, poz. 1823).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 259).
 • POLSKA NORMA – PrPN-b-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu o ciepła. Zasady projektowania

Zobacz nasze klapy dymowe, produkujemy z materiałów najwyższej jakości.

Szybki Kontakt